Egypt - Foreign Affairs

Biden to nominate career diplomat Herro Mustafa Garg as US ambassador to Egypt: White House

US President Joe Biden said on Wednesday that he intends to nominate career diplomat Herro Mustafa Garg to serve as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Egypt, according to the White House.

Full story
Biden to nominate career diplomat Herro Mustafa Garg as US ambassador to Egypt: White House